HOME SNOWFLAKES


Snowflake ring 1
Snowflake 1 - on ring
Snowflake ring 2
Snowflake 2 - on ring
Snowflake 3 ring
Snowflake 3 - on ring
Snowflake 4 ring
Snowflake 4 - on ring
Overlapping snowflake
Snowflake on Ring - Celtic Style
3D snowflake
3D Snowflake


Snowflake CD
Snowflake on CD - Celtic Style
Snowflake 2 thick
Snowflake - with a difference!
snowflake
Snowflake 2004
Snowflake2007
Snowflake 2007
Flurry snowflake
Flurry Snowflake
Celtic snowflake
Celtic Snowflake


Garden snowflake
Garden Snowflake
Fandango on buttonFandango
                V2
Fandango Button Snowflake
Poinsettia snowflake
 Poinsettia Snowflake
Snowflake
Snowflake 2 on ring - new version
Snowflake ring 3 new
Snowflake 3 on ring - new version
Inside out snowflake
Inside Out SnowflakeStar
Star or Snowflake
Crystal
Crystal Snowflake 
Teeny Tiny Snowflake
Teeny Tiny Snowflake
Suncatcher
Suncatcher on Cabone
Snowflower Snowflake
Snowflower Snowflake

Gold
Sparkly Star


Bugle snow
Sally's Bugle Snowflake

Small Bugle Snowflake
Small Bugle Snowflake
Ipsy Dipsy
Ipsy Dipsy Motif/Snowflake
August snowflake
August Snowflake

Silly silly
Silly Silly Snowflake
Coriolis
Coriolis Motif


3 Midi
Midi Snowflakes 2019

Spiral Snowflake
Spiral Snowflake
butterfly snowflake 1Sally version
Butterfly Snowflake
Scintilating Snowflake
Scintillating Snowflake

Enlarged teeny tiiny
Teeny Tiny Snowflake ENLARGED
Bugle EXTENDED
Bugle Snowflake EXTENDED